Referat af generalforsamlingen den 30. april 2002


Formanden bød velkommen til alle fremmødte

1.Heino Sayk blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen 
  var indkaldt rettidigt, men blev afholdt for sent i henhold til lovene, idet 
  den skal afholdes i februar måned. Da der ingen protester var i mod dette, 
  blev generalforsamlingen erklæret lovlig.
2.Formandens beretning , som var udsendt i forvejen, blev godkendt med enkelte bemærkninger.
3.Kassereren  fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer.
4.Der var ingen indkomne forslag.
5.Peter Toft blev valgt som formand. Desuden blev Niels Chistensen valgt for 1 år  
  og Henrik Fogh Jørgensen for 2 år.  
6.Hans Petersen og Flemming Petersen genvalgtes som bestyrelses suppleanter.
7.Finn S. Andersen og Ove Knudsen genvalgtes som revisorer.
8.Janne Hartington  og Flemming Petersen valgtes som revisor suppleanter.
9.Kontingent for 2002 blev sat til kr. 200.
10.Som sædvanlig en diskussion om aktiviter ved søen.