Referat af generalforsamlingen den 18. februar 2003


Formanden bød velkommen til alle fremmødte

1.Bjarno Rasmussen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen rettidigt indkaldt og  lovlig.
2.Formandens beretning , som var udsendt i forvejen, blev godkendt med enkelte bemærkninger.
3.Kassereren  fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer.
4.Der var ingen indkomne forslag.
5.Steen Schüsler blev genvalgt som kasserer
6.Niels Christensen og Heino Sayk genvalgtes til bestyrelsen.  
7.Bjarno Rasnmussen og Eigil Molin  valgtes som bestyrelsessuppleanter.
8.Finn S. Andersen og Ove Knudsen genvalgtes som revisorer.
9.Morten Skarstad og Lis Steffensen valgtes som revisor suppleanter.
10.Kontingent for 2003 blev sat til kr. 300.
11.Som påskønnelse for særlig hjælp i vinter bevilligede generalforsamlingen 
   en erkendtlighed til Mosebakken 46. Formanden blev rost for sit initiativ 
   med en hjemmeside for grundejerforeningen.