Referat af generalforsamlingen den 26. februar 2004

Referat af generalforsamlingen den 26. februar 2004

Formanden bød velkommen til alle fremmødte 

1.Heino Sayk blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen 
 var rettidigt indkaldt og lovlig. 
2.Formandens beretning, som var udsendt i forvejen, blev suppleret med følgende:
 - Grundeejerforeningen har modtaget brev fra kommunen, om at folk skal være 
  opmærksomme på gamle olietanke. Det kan koste op til 400.000 hvis de ikke 
  er behandlet efter loven.
 - Der er flere steder hvor fortove er meget ødelagte. Det vil blive taget op med kommunen.
 - Der er modtaget et tilbud om vedligeholdelse af det grønne område. Det vil blive vurderet.
 - Der er store huller i asfalten på Mosebakken og Tranebærvej. Der vil blive forsøgt foretaget 
  åstedsforretning, og der var enighed om at omkostningerne for foreningens medlemmer skal 
  betales af grundejerforeningen.
 - Beretningen blev godkendt.
3.Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
4.Et forslag vedr. Kirkestien mellem parcellerne 10el, 10eu, 8mf, 8me og 8md gav en livlig 
 diskussion, og et forslag om at "Stien bortgives til de fem tilstødende parceller mod at 
 de fem parceller afholder alle udgifter til ændringen." blev vedtaget med stort flertal. 
 Bestyrelsen varetager herefter sagen og indrager parterne i det videre forløb.
5.Peter Toft blev genvalgt som formand. 
6.Henrik Fogh Jørgensen genvalgtes til bestyrelsen. 
7.Bjarno Rasnmussen og Eigil Molin valgtes som bestyrelsessuppleanter. 
8.Finn S. Andersen og Ove Knudsen genvalgtes som revisorer. 
9.Lis Steffensen og Helene Amden valgtes som revisor suppleanter. 
10.Kontingent for 2004 blev sat til kr. 300. 

Desuden blev der diskuteret muligheden for etablering af "hundepostkasser" og om 
det var muligt at gøre noget ved den megen ulovlige skydning af fyrværkeri, 
som finder sted i de sidste måneder af året.