Referat af generalforsamlingen den 7. marts 2005

1.Heino Sayk blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen 
 var indkaldt med rettidig varsel men burde ifølge lovene være afholdt i februar. 
 Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.
2.Formandens beretning, som var udsendt i forvejen, gav anledning til en debat 
 om vejene på østsiden af banen. Men som det fremgår af beretningen kan foreningen 
 ikke gøre mere, men formanden foreslår at man forsøger på privat initiativ evt. 
 med en underskriftsindsamling. 
3.Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
4.Der er ikke indkommet nogle forslag. 
5.Steen Schüsler blev genvalgt som kasserer 
6.Til bestyrelsen valgtes/genvalgtes 
 Heino Sayk for 1 år
 Niels Christensen for 2 år
 Jesper Faurholm for 2 år 
7.Anja Randrup og Eigil Molin valgtes som bestyrelsessuppleanter. 
8.Finn S. Andersen og Ove Knudsen genvalgtes som revisorer. 
9.Lis Steffensen og Kim Nielsen valgtes som revisor suppleanter. 
10.Kontingent for 2005 blev sat til kr. 300.
 Der er stadig store problemer med hunde efterladenskaber, hvorfor hundeejere 
 hermed opfordres til at rydde op efter sig.
 Der er en god dialog med Q8 om diverse uhensigtsmæssigheder.
 Der er fra en grundejer gjort indsigelse over en container hos Autoværkstedet.