Referat af generalforsamlingen den 27. februar 2006

1.Heino Sayk blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen 
  var indkaldt med rettidig varsel. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.
2.Formandens beretning, som var udsendt i forvejen, gav især anledning til en 
  debat om farten på vore veje. Det mundede ud i at bestyrelsen blev opfordret 
  til at tage kontakt til Renoflex, Multitrans og Postvæsenet, da det er 
  konstateret at disse firmaers vogne ofte kører alt for stærkt. 
3.Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
  Her blev bestyrelsen opfordret til at kigge på vilkårerne for foreningens 
  ansvarsforsikring.  
4.Der er ikke indkommet nogle forslag. 
5.Kontingent for 2006 blev igen sat til kr. 300. 
6.Peter Toft blev genvalgt til formand.
7.Til bestyrelsen genvalgtes Heino Sayk.
8.Eigil Molin og Niels Stilling valgtes som bestyrelsessuppleanter. 
9.Finn S. Andersen og Ove Knudsen genvalgtes som revisorer. 
10.Lis Steffensen og Flemming Petersen valgtes som revisor suppleanter. 
11. Her blev bl.a. diskuteret om snerydning eller mangel på samme. Der blev 
  ligeledes spurgt til om der var kendskab til Nesa's planer for nedgravning af 
  elkabler i området.